Økonomisk situasjon


Den økonomiske situasjonen på Pilegrimsgarden pr desember 2022

Den økonomiske situasjonen på Pilegrimsgarden er utfordrende og krevende høsten 2022. 

I 2019 kjøpte vi eneboligen i Kolneshagen for å utvide vår kapasitet. De følgende årene skulle vi øke tilbudet på Pilegrimsgarden, men pandemien satte en stopper for det. Etter pandemien tar det tid å bygge opp arbeidet på nytt. 

Gjennom pandemien forsvant de fleste kollektinntekter fra menighetene og gaveinntektene gikk ned. Vi kom likevel godt gjennom perioden på grunn av gode bidrag fra Stavanger bispedømmeråd og gjennom Regjeringens støtteordninger for kulturlivet. 

Fra 2022 finnes ikke slike støtteordninger lenger og vi må sørge for tilstrekkelig inntekter gjennom egne aktiviteter, gaver og tilskudd, men det tar tid å bygge opp igjen. Vi ser også at kapasiteten til noen av våre gode frivillge medarbidere ikke er den samme som tidligere år. Det betyr også at vi har sett oss nødt til noe mer innleie av arbeidskraft for å kunne gjennomføre aktiviteter. 

Samlet sett har dette gitt oss litt økte kostnader i 2022 og betydlige lavere inntekter enn vi hadde håpet på. Vi går derfor mot et solid underskudd dette året. En god likviditet og gode resultater fra tidligere år, tilsier at det ikke er en økonomisk krise på Pilegrimsgarden, men det vil være kritisk om vi ikke klarer å snu utviklingen. 

En enkel økonomisk oversikt kan du lese ved å klikke her. 

 

Noen forklaringer:

Det er i hovedsak inntektssvikt som forklarer det dårlige resultatet i 2022. De gode støtteordningene gjennom koronapandemien er avsluttet. Vi har søkt en rekke andre stipend og legater og fått avslag på alle med unntak av Epafras legat som har innvilget kr 150.000,- i 2022. Dette beløpet er ført i balansen til investeringer, men styret må vurdere om beløpet skal regnskapsføres til dekning av ekstraordinære kostnader i 2022. Styret takker Epafras legat for kjærkommen støtte!

Gaveinntektene har gått betydelig ned i 2022. De som deltar i fast givertjeneste er omtrent på samme nivå som tidligere år, men de forrige år har vi mottatt noen større gaver, både testamentariske gaver, fødselsdagsgaver og andre enkeltgaver. Det har vi ikke mottatt i 2022. 

Vi har mottatt strømstøtte på nærmere kr 150.000,-. Beløpet på kr 160.000,- i utgifter til strøm, renovasjon mm. ville med andre ord vært på over kr 300.000,- uten strømstøtten. Vi må derfor glede oss over den gode støtteordningen til ideelle organisasjoner. 

Til sist må vi ta med renteøkningen på boliglånet og samtidig nevne den generelle prisveksten i safunnet. Samlet sett har alt dette bidratt til en vanskelig, krevende og uholdbar situasjon for Pilegrimsgarden. Den økonomiske situasjonen krever at vi ser etter nye muligheter for Pilegrimsgaren. 

Styret for Pilegrimsgarden har etablert et økonomiutvalg bestående av Wenche Skjørestad, Einar Hile og Rune Øygard. Utvalget vil bistå Daglig leder med både løpende økonomiske vurderinger samt langtidplanlegging og budsjettarbeid. 

For å sikre en bedre og mer forutsigbar økonomisk situasjon, vil utvalget ha fokus på følgende punkt: 
 

 • Kollekter fra menighetene i Stavanger bispedømme
 • Løpende driftstilskudd fra menighetene i Stavanger bispedømme 
 • Givertjeneste
 • Legater
 • Sponsorer
 • Vurdere nye driftsformer

God økonomistyring og kostnadseffektive drifts-løsninger vi også være i fokus. 

 

Utfordring til våre mange gode Pilegrimsvenner: 

 • Vær med å be for økonomien på Pilegrimsgarden
 • Delta i fast givertjeneste
 • Oppfordre soknerådet i din menighet til å gi kollekt / driftstilskudd
 • Vær med å skaffe sponsorer (kontakt daglig leder for mer informasjon om hva du kan gjøre)
 • Del ut vårt program i din menighet og blant dine venner 

 

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post